KONTAKTY

ANEX - Miroslav Hromada
Sládkovičova 15
01501 Rajec
tel: +421 910 478 120
napíšte nám
Ján Hromada - 0910 478 120
Miroslav Hromada - 0903 502 803

ANKETA

Nakupujete oblečenie cez internet, alebo v kamennom obchode?

Viac v kamennom obchode 34% Viac cez internet 20% V oboch rovnako 21% V second hand 24%

NAJPREDÁVANEJŠÍ

NOVINKY

arr3Skladové a predajné priestoryPozívame Vás na návštevu našej skladovej a obchodnej predajne, kde sa nachádza široký sortiment...

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok
 

Reklamačný poriadok pre spotrebiteľa


I. Úvodné ustanovenia
 
1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
Zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.
 
2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho.
 
3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:
Obchodné meno: Anna Hromadová - ANEX
Číslo živn.registra: 511-7233, okresný úrad Žilina
Sídlo: Ďurčiná 146, 01501
IČO: 14251213
DIČ: 1020540180
IČ DPH: SK1020540180
email: info@velkoobchodoblecenia.sk
mob.: +421 910478120
 
4. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 
5. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 
6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 
7. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami.
 
8. Prevzatím tovaru u predávajúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcemu, resp. prvému prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od predávajúceho resp. od prepravcu spotrebiteľom.
 
Orgánom dozoru je:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
 
 
II. Záruka, záručné podmienky

1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 619 a nasl. Obč. zák.
2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
4. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
5. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
6. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
7. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.
8. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
9. Pri preberaní tovaru kupujúcim, alebo ním poverenej osobe, odporúčame skontrolovať, či prepravný obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. Zásielku s viditeľne poškodeným tovarom odporúčame nepreberať. Pokiaľ kupujúci prevezme od prepravcu poškodenú zásielku, odporúča sa poškodenie spôsobené počas prepravy popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
10. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou.
11. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť emailom na info@velkoobchodoblecenia.sk

III. Reklamačné podmienky
 
Prevencia
 
1.Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedala potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.
Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 
2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
- mechanickým poškodením tovaru, (roztrhnutie, rozrezanie, odtrhnutie časti, strata časti, odlomenie časti)
- používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou,
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia na jeho použitie,
- neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, 
- prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 
3.Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené používaním tovaru kupujúcim tzv. opotrebenie.
Záruka sa nevzťahuje najmä na nasledovné poškodenie tovaru:
a) deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,
b) opotrebenie - poškodenie v dôsledku nesprávneho výberu veľkosti, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania odevov.
c) mechanické opotrebovanie (napr. pretrhnutie či prerezanie materiálu, poškodenia zipsov, gombíkov, roztrhnutgie krajky atď.),
d) vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,
e) poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok,
f) na odev, na ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním,
g) púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo používania agresívnych deodorantov alebo pracích prostriedkov,
 
4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmto reklamačným poriadkom.

5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec po prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky na vady tovaru počas trvania záručnej doby.
 
6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 
7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 
8. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese predávajúceho:
 
ANEX – Anna Hromadová
Sládkovičova 15
01501 Rajec
 
Právo za zodpovednosti za chyby musí byť uplatnené v záručnej dobe.  Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa chyba objavila, maximálne do šiestich mesiacov od zistenia chyby. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie chyby, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.
 
9. Pri uplatnení reklamácie odporúčame zaslať na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru a doklad o doručení (ďalej len „požadované doklady“).
 
10. Kupujúcemu odporúčame v reklamačnom formulári uviesť nasledujúce údaje:
- identifikačné údaje kupujúceho,
- číslo elektronickej objednávky/faktúry,
- popis tovaru, ktorý si kupujúci reklamuje s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny, 
- popis reklamovaných závad
- názov a IBAN bankového účtu kupujúceho, 
- dátum a podpis kupujúceho.
 
11. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je potrebné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list.
 
12. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 
13. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priložene chýbajúcich požadovaných dokladov.
 
14. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane kontaktovať kupujúceho alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru predávajúcim a nedoručí chýbajúce doklady a týmto znemožní konanie, si predávajúci vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie. Tovar, ak je to možné, bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
 
15. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
 
16. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 
17. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 
18. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
 
19. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 
20. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
21. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 
22. Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
 
23. Ak po doručení tovaru zistí kupujúci nezrovnalosti medzi dodaným tovarom a faktúrou, prípadne chyby tovaru, oznámi to ihneď, najneskôr do 3 dní predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na mail info@velkoobchodoblecenia.sk alebo telefonicky na tel. +421 910478120


KONTAKTY

ANEX - Miroslav Hromada

Adresa: Sládkovičova 15

PSČ: 01501 Rajec

Email: info@velkoobchodoblecenia.sk

Telefón: +421 910 478 120

Ján Hromada - 0910 478 120

Miroslav Hromada - 0903 502 803

MDE3ZDIyM